Uchwałą Zarządu przyjęto nowy Cennik zajęć judo w naszym klubie obowiązujący od 1.09.2022r.

Stara Miłosna – grupa wiodąca  170 zł/mc

Stara Miłosna                                    150 zł/mc

Praga Południe (Fieldorfa 18)     150 zł /mc

Sulejówek                                            140 zł/mc

Szmulki                                                140 zł/mc

Rembertów                                         140 zł/mc

Felicjanki                                             140 zł/mc

NIEPEŁNOSPRAWNI                     Bezpłatne

Opłata za zajęcia 1 x w tyg – 80 zł we wszystkich grupach

Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu w Santander nr konta:

Santander 21 1090 1753 0000 0001 0872 4105
UKS Judo Fight Club
ul. Kościuszkowców 89
04-545 Warszawa

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej), imię trenera, MM/RRRR

  1. składka – Jan Kowalski, trener  Radek, XI/2022

– po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 20 zł.
– w przypadku nie wniesienia składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
–  w uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST OPŁATA ZA ZAJĘCIA JUDO.

Udostępnij