PŁATNOŚCI

Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu w Santander nr konta:

Santander 21 1090 1753 0000 0001 0872 4105
UKS Judo Fight Club
ul. Klimatyczna 1
05-077 Warszawa

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej), imię trenera, MM/RRRR

np. składka – Jan Kowalski, trener  Radek, XI/2021

– po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.
– w przypadku nie wniesienia składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
–  w uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

Udostępnij
Sponsor UKS Judo Fight Club

 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa

© 2017 JudoFightClub.pl. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Realizacja: EVOKE Creative Media