RODO

Polityka Prywatności Judo Fight Club

Uprzejmie informujemy, iż Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club z siedzibą przy ul. Klimatycznej 1, w Warszawie przetwarza następujący zakres Państwa (dotyczy także dzieci pozostających pod Państwa opieką) danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– data i miejsce urodzenia,

– PESEL,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– obywatelstwo.

Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia (deklaracji członkowskiej) lub rejestracji ONLINE w celu prowadzenia statutowej i działalności Stowarzyszenia.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club , ul. Klimatycznej 1, 05-077 Warszawa; NIP: 952-203-94-31. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: info@judofightclub.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: info@judofightclub.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne zlecające zadania). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez UKS Judo Fight Club polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zajęć sportowych/rekreacyjnych, zawodów, obozów, wyjazdów sportowych/rekreacyjnych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych/rekreacyjnych.
  5. UKS Judo Fight Club udostępnia dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania statutowe, związkom sportowym i innym organizacjom, w których UKS Judo Fight Club jest zrzeszony. Dane osobowe są przechowywane na czas członkostwa w UKS Judo Fight Club , a także zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa przez okres 5 lat.
  6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku (wyniki zawodów, ranking klubowy, relacje z akcji szkoleniowych i innych przedsięwzięć UKS Judo Fight Club ).
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez UKS Judo Fight Club Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem:

https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: info@judofightclub.pl

Informujemy również, że

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji UKS Judo Fight Club.

Udostępnij
Sponsor UKS Judo Fight Club

 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa

© 2017 JudoFightClub.pl. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Realizacja: EVOKE Creative Media