Bardzo prosimy aby każdy uczestnik obozu oraz rodzic podczas zbiórki w 13.08.2020 o godz.8:30 miał założona maseczkę ochronną przyniósł ze sobą swój długopis do podpisania oświadczeń zdrowotnych dot. swoich dzieci. W czasie zbiórki przewidziana jest zapowiedziana kontrola urzędowa.

Prosimy aby zapoznali się Państwo z poniższą informacja dot. Regulaminu postępowania na obozie opierająca się o aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN

  1. Na obozie/kolonii mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, nie mające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub chorą na SARS-COV-2. W przypadku choroby przewlekłej u uczestnika wypoczynku rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować o tym fakcie organizatora wypoczynku oraz dostarczyć opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
  1. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców/opiekunów prawnych o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego.
  2. Uczestnik obozu /kolonii zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wytycznych sanitarnych.
  3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są wyposażyć uczestnika obozu/kolonii w maseczki ochronne.
  4. Rodzice /prawni opiekunowie uczestników muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu/kolonii ( do 12 h) w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni przywożący osobiście dzieci do Ośrodka,  a także odprowadzający uczestników na zbiórkę są zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwali z osobą na kwarantannie lub chorą na SARS-COV-2.
  1. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci na zbiórkę nie mogą wchodzić do autokaru.
  2. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki przez uczestnika obozu/kolonii.
  3. Każdy uczestnik kolonii/obozu przy odbiorze ( zbiorka, Ośrodek) będzie miał sprawdzoną temperaturę ciała.
  4. Rodzice/opiekunowie prawni nie będą mieli możliwości wejścia na teren Ośrodka. Uczestnik zostanie przekazany wychowawcy przy wejściu.
  5. Dotychczasowe trasy autokarowe związane z odbiorem dzieci ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa, mogą ulec zmianie o czym rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani.
  6. Uczestnik obozu /kolonii w momencie przyjazdu do Ośrodka posiada przy sobie wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę kwalifikacyjną wraz z oświadczeniem.
  7. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci podczas obozu/kolonii , jak również czasowego odbioru i powrotu dziecka na obóz/kolonię.
  8. Nie ma możliwości wysyłania paczek, listów, kartek dla uczestnika obozu/kolonii.
  9. Budynek, w którym będzie organizowany obóz/kolonia przeznaczony jest tylko do wypoczynku dzieci i młodzieży, zawiera strefy wyodrębnione, zapewniające ograniczenie kontaktu z osobami trzecimi.
  10. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników obozu/kolonii , które będą natychmiastowo uzupełniane w przypadku ich braku.
  11. Organizacja wyżywienia uczestników obozu/kolonii odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie : posiłki  wydawane  będą  w pojemnikach jednorazowych w  określonych godzinach i spożywane  na kolonijnej sali jadalnej.
  12. Grupa uczestników może liczyć do 12 osób ( w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 14 osób ( dzieci powyżej 14 roku życia).
  13. Zajęcia programowo-szkoleniowe , animacje, będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych.
  14. Ograniczone do minimum bądź całkowicie odwołane będą wyjścia/wyjazdy poza teren Ośrodka ( uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju). W związku z powyższym program rozrywkowo-animacyjny może zostać niezrealizowany lub zrealizowany częściowo.
  15. Niektóre z zajęć fakultatywnych mogą zostać zmienione bądź odwołane.
  16. Zajęcia ogólne, wspólne spotkania, zabawy, dyskoteki itp. odbywające się na terenie Ośrodka , szczególnie te , które wymagałyby zebrania w jednym miejscu dużej liczby uczestników będą organizowane w zmienionej formie z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
  17. Kwaterowanie uczestników obozu /kolonii w pokojach zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, w niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek.
  18. W obiekcie dostępne będą środki dezynfekujące.
  19. Obiekt będzie podczas turnusu poddawany dezynfekcji wspólnych powierzchni dotykowych ( klamki , poręcze, wieszaki , wspólne sale/świetlice, sprzęt rekreacyjny itp.).
  20. Podczas obozu /kolonii uczestników obowiązuje: dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych, częste i dokładne mycie rąk , po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów, poruszanie się w grupach wychowawczych z zachowaniem bezpiecznego dystansu, zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym i innych uczestników.
  21. Kadra dydaktyczna pracująca podczas realizacji obozu/kolonii musi być zdrowa, nie wykazywać objawów choroby zakaźnej, co potwierdza oświadczeniem w dniu przyjazdu na obóz/kolonię.
  22. Przed rozpoczęciem obozu/kolonii kadra pedagogiczna przejdzie szkolenie z zakresu: przepisów sanitarnych COVID-19,edukacji zdrowotnej, regulaminów sanitarnych i obozowych, BHP.
Udostępnij