Regulamin sekcji Judo wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r.

 • 1
 1. Przyjęcie dziecka do sekcji judo klubu ” UKS Judo Fight Club” następuje po złożeniu u trenera:
 2. a) “deklaracji członkowskiej” – (dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce do pobrania)
 3. b) “oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach”
 4. Przyjęcie dziecka do sekcji judo klubu „ UKS Judo Fight Club ” wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek  członkowskich  o których mowa w § 2.
 5. O rezygnacji  z członkowstwa w sekcji judo klubu „ UKS Judo Fight Club ” rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji

Powiadomienie o rezygnacji z członkowstwa można złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej wymienionych form: 

 1. a) za pośrednictwem trenera
 2. b) złożenie pisma do biura klubu
 3. c) przesłać listem poleconym na adres klubu
 4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w §2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkowstwa 
 • 2
 1. Składki członkowskie są stałe w zależności od deklarowanej ilości zajęć dziecka w miesiącu oraz niezależnie od faktycznych obecności dziecka na zajęciach i wynoszą:
 2. a) w miesiącach I-VI oraz IX-XII

– trening judo 1 x tygodniowo – 60 zł / mc

– trening judo 2-3 x tygodniowo –120 zł / mc 

– trening na siłowni (1-5 x tygodniowo) tylko dla członków klubu – 70 zł / mc

 1. b) w miesiącach VII-VIII składka członkowska wynosi 0 zł słownie: zero złotych (chyba, że zostanie utworzona specjalna grupa wakacyjna)
 2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu klubu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej sekcji judo klubu „ UKS Judo Fight Club ” (www.judofightclub.pl) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie klubu.
 3. Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu w BZWBK nr konta:

BZWBK 21 1090 1753 0000 0001 0872 4105

UKS Judo Fight Club
ul.
Klimatyczna 1
05-077 Warszaw

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej), imię trenera, MM/RRRR;

 1. składka – Jan Kowalski, trener  Radek  , XI/2016r.
 2. po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.
 3. W przypadku nie wniesienia składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
 4. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.
 • 3
 1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
 2. a) wynajem sali do zajęć judo
 3. b) wynagrodzenie trenerów
 4. c) zakup sprzętu sportowego do prowadzenia treningu judo
 5. d) promocje klubu w mediach
 6. e) opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Judo
 7. f) dofinansowanie udziału dzieci w zawodach lub zgrupowaniu sportowym
 8. g) opłaty biurowe i administrację klubu

 

 1. O wysokości dofinansowania udziału dzieci w zawodach lub zgrupowaniu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Kwota dofinansowania uzależniona jest od rangi zawodów i klas zawodników.
 • 4
 1. Zawodnik sekcji judo klubu UKS Judo Fight Club zobowiązany jest w szczególności do:
 2. a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali treningowej sekcji
 3. b) kulturalnego zachowania sie na terenie budynku klubu
 4. c) kulturalnego zachowania sie wobec trenerów, koleżanek i kolegów z sekcji, wszystkich pracowników budynku oraz pozostałych osób przebywających aktualnie w budynku
 5. d) kulturalnego zachowania sie na zawodach judo
 6. e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera
 7. f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach
 8. g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach i bólach głowy, itp)
 9. h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp) 
 10. i) dbania o sprzęt sportowy
 11. j) posiadania podczas zajęć (treningu) odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenek, dresy bez suwaków)
 12. k) udziału w zawodach do których został wytypowany przez trenera
 13. l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe)

ł) godnego reprezentowania klubu UKS Judo Fight Club na zewnątrz

 1. m) sportowego trybu życia oraz całkowitego zakazu stosowania „używek”

 

 1. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:
 2. a) upomnienie osobiste
 3. b) upomnienie przy całej grupie
 4. c) usunięcie zawodnika z zajęć
 5. d) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów
 6. e) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach – z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi
 7. f) złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika
 8. g) prace społeczne na rzecz Klubu
 • 5

 Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia sportowe w klubie UKS Judo Fight Club do posiadania ważnych badań lekarskich (badania osób biorących udział w zawodach muszą być poświadczone przez lekarza sportowego) Kserokopię aktualnych badań należy dostarczyć trenerom. Badania organizowane są przez klub systematycznie dwa razy w roku w miesiącach V i XI .

Udostępnij
Sponsor UKS Judo Fight Club

 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa

© 2017 JudoFightClub.pl. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Realizacja: EVOKE Creative Media